آسه مان

اَ آسه مان

دِ مِه دیل َ بزأ

ایتا آلده آسه مان

کویا نهه ؟!

 

........................................................

واگردان فارسی :

 

از این آسمان

دیگر دلزده شده ام

آسمان دیگری

کجاست ؟!
/ 1 نظر / 2 بازدید
جاوید

[گل]