# هسا_شعر_طنزگیلکی

آخ داوینچی

آخ داوینچی چی خُب بؤ  بئسابی   ناقاشی بوکودابی مِه ژوکوندِ گریه یا !   ........................................................................ واگردان فارسی :   آخ داوینچی چقدر خوب بود  بودی    نقاشی می کردی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید

دوس بَدأر

 دوس بدأر  بَدأ  پَت نزنه تِه دیلَ  تِه ناجه ئن  پوتالَ بید !   .................................................................. واگردان فارسی :   دوست بدار بگذار دل ات را بید نزند آرزوهای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 423 بازدید

داران

داران بُفا ایسابؤ میرید اَمان ورا کفتابؤ زنده ئیم !   ............................................................... واگردان فارسی :   درختان به پا ایستاده می میرند ما به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

کولا

 کولا بنابون  مِه سرا باده دس درد نوکُنه مِه کولایا اوساد !   ....................................................................... واگردان فارسی :   کلاه بر سرم گذاشته بودند دست باد ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید