گول ِ قار کن

گول ِ قار کُن

باهار فاره سَه

ایزره

قار َ بَنَن کنار !

 

......................................

واگردان فارسی :

 

« گُل قهر کن »

بهار فرا رسید

اندکی

قهر را کنار بگذار !

/ 0 نظر / 2 بازدید