جان برانده ما

جان برانده

آو ِ مئن دوبؤ

ما

گُزگا اون ِ جان َ

والیشتن دوبؤ !

 

.............................................

واگردان فارسی :

 

با عریانی تن اش

در آب افتاده بود

ماه

تن برهنه اش را

قورباغه لیس می زد !

 / 0 نظر / 2 بازدید