جوما شب

تِه دیم سورخه گولا مانِـه  جوما شب

مِــه دیـل آب و چولا مانِـه  جوما شب

جوما شَب  وختی مِــه ناما دوخانـی

دوخانِـــه بـولبولا مــانِــه جوما شب !

 

........................................................................

واگردان فارسی :

 

چهره ات مثل گل سرخ می ماند در شب جمعه

دل مـــن مثل آب و گل توام است در شب جمعه

شب جمعه وقتی نـــام ام را صـــــــــدا می زنی

به صـــــــدا زدن بلبل می ماند  در شب جمعه !

/ 4 نظر / 2 بازدید
سیب کال

سلام به قول آقای کارگر شیمه دست ساق و سالم

سیب کال

سلام به قول آقای کارگر شیمه دست ساق و سالم