پینیک

تِه غورصه

پارپاره ی ِ مِه دیل

دیل َ

پینیک زئن دَرَم !

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

غصٌه ی تو

دل ام را پاره پاره کرده است 

دل را

دارم وصله دوزی می کنم !


/ 3 نظر / 24 بازدید
فاطمه مومنی

مه دیل پینیک زئن درم! عالی مثل همیشه ،موفق وپایدار باشید.

فاطمه مومنی

مه دیل پینیک زئن درم! عالی مثل همیشه ،موفق وپایدار باشید.