گالیله

تِه تلسکوف َ فیشان

گالیله

چتو نانَستی

عالیجناب پاپ ِ وَر

گوفتن

کی زیمین گرده گیج خؤره

آدم ِ مأر ِ بوخورده شیر

آدم ِ دوماغ رَ فیوه !

 

................................................

واگردان فارسی :

 

تلسکوپ ات را بینداز دور

گالیله

چطور نمی دانستی

نزد عالیجناب پاپ

گفتن

که زمین گردنده ای گیج است

شیری که آدم از مادرش خورده

از دماغ اش فرو می ریزد ؟!

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید