پالوان پمبه

 پوشت بر قمبه ببوستیم سر آخر

هتو بــی جمبه ببوستیم سر آخر

زینــــدیگی اَمرَ بیگیفتیم کوشتی

پــالــوان پمبه ببوستیم سر آخر !

..................................................................

واگردان فارسی :

 

پشت بر خنجر شدیم عاقبت

همین طور بی جنبه شدیم عاقبت

با زندگی کُشتی گرفتیم

پهلوان پنبه ای شدیم عاقبت !

 

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
برگ ریز

سلام:ممنون که بهم سر میزنید. راستی واقعا گیلان مگه هچینه.؟[لبخند]