چی چی نی

چی خبر ؟

چی چی نی جیک جیک َ دره

انار گول ِ

گوش جیر !

 

............................................................

واگردان فارسی :

 

چه خبر ؟

گنجشک در جیک جیک است

زیر گوش ِ 

شکوفه ی انار !

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید