چنتا کوتر

چنتا کوتر

مچّد ِ گولدسته سر

نیشتائید

مِه دیل ِ ناجه کوتران

کویا نیشتائید؟!

 

..............................................................

واگردان فارسی :

 

چند کبوتر

بر گلدسته ی مسجد

نشسته اند

کبوتران آرزوی دل ام

کجا نشسته اند ؟!

 

/ 0 نظر / 22 بازدید