سارا بامو

سارا باموئی

مِه ناداری یَ بیده ئی

دارا مَرَ بوشوئی

من مِه کیتاب سر

پیر َ بؤستم !

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

سارا آمدی 

فقر و نداری ام را دیدی

 با دارا رفتی 

من بر سر کتاب ام

 پیر شدم !

 

/ 0 نظر / 57 بازدید