شیرین خابان دیئن درم

سر بنامؤ

بومب اَتوم ِ بالش ِ سر

ورَ کفته

شیرین خابان دیئن درم

ایتا پیله صحل نامه

دونیا ر ِ نیویشتن درم ! 

 

.................................................................

واگردان فارسی :

 

سر نهاده ام

بر بالش بمب اتم

به پهلو افتاده

دارم خواب های شیرین می بینم

یک صلحنامه ی بزرگ

دارم برای دنیا می نویسم !

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
جاوید

[گل]

زینب خاتمی

کاس آقاجان اینقد شیرین نویسی ادمه دیل غش آوره