اورسانن دری مِه دس َ ر ِ

اورسانن دری 

مِه دس َ ر ِ

بوگوفتم

بییا تِه اَمرَ دَس فادَم

آکِه بوگوفتم

بییا  تَرَ

دَس فادهَم ؟!

 

...................................................................

واگردان فارسی :

 

داری پاره و جدا می کنی

دست ام را پسر

گفتم بیا با تو دست بدهم

کی گفتم

 بیا به تو

دست بدهم !

/ 0 نظر / 15 بازدید