گیلکی را این طور می نویسم 5

کاربرد حروف اضافه جه (از) و جأ (در - از -بر ) :

جه با (ه )غیر ملفوظ در زبان گیلکی به معنی از است . مثلا" وقتی می

گوئیم:

جه مِه ور بوشو( از نزد من رفت )

جه مِه دس فاگیفت (از دست من گرفت )

جه تهران بامؤ (از تهران آمد )

در هر سه جمله بالا حرف اضافه «جه » به معنی «از» آمده است .

اما وقتی که می گوئیم :

مِه جا فاگیفت ( از من گرفت )

ته جأ بیهَه (از تو خرید )

اوشان ِجأبودوزا (از آنها ربود )

در هر سه جمله بالا حرف اضافه «جأ » معنی «از » را می دهد . اگر

دقت نمائیم در این گونه موارد حرف اضافه (جأ ) بلافاصله بعد از ضمیر

آمده است .چنانچه حرف اضافه ی «جأ» بلافاصله بعد از ضمایربیایند ،

معنی « از » را می دهند . اما در جملاتی مثل زیر حرف اضافه « جأ»

می تواند معنی « در » را هم بدهد ، مثال :

کلاس ِ جأ کیتاب دأرم (درکلاس کتاب دارم )

خانه جأ صئرا دأرم ( در خانه حیاط دارم)

خانه جأ گولباغ دأرم ( در خانه باغچه ی گل دارم )

در این گونه موارد که در یک جمله گیلکی حرف اضافه ی را بعد از ضمایر

نیامده و قبل از فعل است ، معنی « در » می دهد . اما اگر حرف اضافه

ی (جأ) بلافاصله بعد مصدر  بیاید باز معنی « از » می دهد مثال :

شوئن ِ جأ مَرَ بد نایه ( از رفتن بدم نمی آید )

آمؤن یا آموئن ِ جأ مَرَ خوش آیه ( از آمدن خوشم می آید )

فاگیفتن جأ مَرَ خوش آیه ( از گرفتن خوش ام می آید . اما در مواردی که

حرف اضافه ی « جأ » معنی « بر» می دهد . مثال :

اوشان َ مِه دیل ِ جأ جا دهمه ( آنها را در خودم جا می دهم )

اون َ مِه سر ِ جأ نیشانمه ( او را برسرم می نشانم )

تَرَ مِه چوم ِ سر نیشانمه ( تو بر سر چشم ام می نشانم ) 


/ 0 نظر / 16 بازدید