کاریگیلماتور - 72

نیشخندچُن نخاسته بیکار بَبه ، فراموشکار ببؤست .

 

    ......................................................................

    واگردان فارسی :

 

    چون نمی خواست بیکار باشد ، فراموشکار شد .

/ 0 نظر / 2 بازدید