زوانه گیلمی

 مجله ی گیله وا ، خایلی زامت بکشه داره، تا اَمان گیلکانا

با مازنــدرانی یان موتحد چاکُنه ، هـنه واستی خشگله نامه

« گیلماز» چاکوده ببوست. هسا مِه پیشناهاد اَنه کی برای 

اَنکه گیلکان ودیلمی یان مئنم ایتحادبمانه، هساکی گیلکان 

تقویم دیلمی و نوروز بل و خایلی چیزانه اوشانا بــه خؤشانه

نام بزا دارید! چتویه آمِه زوانه گیلکی یاهسا کی دیلمی یان

زوان جه مئن بوشو داره ! گیله وا بـایــه زوانــــه « گیلمی » 

بینویسه !  یأنی زوانه « گیل و دیلم » تا آمِــــه ایتحاد پابرجا

بمانه ! خودایا چی دینی ،  فـردا ایدفا بیدائی اصلن گیله وا

نام ببوست دیلم وا ! تِه خودا ره من بیمیرم، خودایا قوربان !

/ 0 نظر / 2 بازدید