گیلکی را این طور می نویسم 4

 

  کاربرد «یه » و «یا » در زبان گیلکی :

 در زبان گیلکی برای نوشتن مثلا" جمله های زیر به دوگونه می نویسند:

1- حسن خؤ کومه یا چاکود .(حسن کومه خودش را ساخت )

2-کلاچ خؤ خومه یا چاکود .( کلاغ لانه اش را ساخت )

یا به دو صورت زیر می نویسند :

1-حسن خؤ کومه یَه چاکود .

2-کلاچ خؤ خومه یَه چاکود .

 

اما من در نوشتارم آن دو جمله را به صورت های زیر می نویسم :

1-حسن خؤ کومه یَ چاکود .

2- کلاچ خؤ خومه یَ چاکود .

مثال :

تِه ورَه ورَه یَ ایشتاوم. (سرو صدای ات را می شنوم )

تِه هارایَ دئنم.(گریه ات را می بینم )

تِه پای َ اوسان .(پای ات را بردار یا بلند کن )

اما در مواردی که کلماتی مثل : مو- رو - سو می آید

به صورت های می نویسم :

تِه موئَ دَود (موی ات راببند )

تِه روئَ بیگیر ( روی ات را بپوشان )

چراغ سوئ َ دوکوشان ( روشنایی چراغ را خاموش کن)

/ 0 نظر / 14 بازدید