کاریگیلماتور- 74

شیطاندانشجو  وختی مؤتاد ببؤست ، واحد عملی اوساد !

 

    ..................................................................................

    واگردان فارسی :

 

    دانشجو وقتی معتاد شد ، واحد عملی برداشت !

/ 0 نظر / 2 بازدید