پینیک

تِه غورصه

پارپاره یه مه دیل

دیلا

پینیک زئن درم !

 

......................................................................

واگردان فارسی :

 

از غصه ی تو

دل ام پاره پاره است

دل را

 دارم وصله دوزی می کنم !

/ 1 نظر / 2 بازدید