علفان زار بزائید

علفان زار بزئید

دشتا

علفزار

چاکودید !

 

.........................................................................

واگردان فارسی :

 

علف ها  زاریدند

دشت را

علفزار

کردند !

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
بیداد(گیله زن)

زیبا و قابل تامل بو[گل]