ناش ببوستیم

 گــوله باغـه مئـــن جأ  واش ببوستیم

بوخوردیم غورصه اَنقــد خاش ببوستیم

جـه جـان سختی  نتــانستیم بیمیریم

بــــــه کوله زیندیگانی ناش ببوستیم !

..................................................................

واگردان فارسی :

در میان باغ گل علف هرز شدیم

آنقدر غصه خوردیم که لاغر و استخوانی شدیم

از سخت جانی نتوانستیم بمیریم

نعشی بر دوش زندگی شدیم !

/ 0 نظر / 2 بازدید