ما رمضان

خـودایــا ، خـلق ِ مــا رمضان بوکــودی

آمِــه گــازه خـالَــه ، خــندان بـوکـــودی 

اَمارا  اَن گــــیرانی جــأ ، خـــودا جــان 

ایما تی سوفره سر ، مئمان بوکودی !

 

..........................................................

واگردان فارسی : 

 

خدایا ، ماه رمضان را آفریدی 

نیش ما تا بناگوش باز شد و خندان شدیم

ای خدای عزیز ، با این گرانی و تورم 

یک ماه ما را سر سفره ات مهمان کردی !

/ 1 نظر / 21 بازدید
جاوید

http://raghsegandomzar.blogfa.com/cat-8.aspx