اوشکول

 خَصه بخت « اوشکول »

خوفته داره 

آغوز مغزه خابا

دیئن دَرِه ! 

.................................................................................

وگردان فارسی :

خاصه بخت  « اوشکول »

خوابیده است

خواب مغز گردو را

دارد می بیند !

* اوشکول : نام سنجابکی است ،که پوسته ی گردو را

بر درخت سوراخ می کند و با خوردن مغز آن ،پوسته تهی

گردو را بر درخت باقی می گذارد .

 

 

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید