مورداب

 

زیندیگی

موردابه

نتانَم گُزگا بَبَم

اونِه وغ وغ بوکُنم !

 

.....................................................

واگردان :

 

زندگی

مرداب است

نمی توانم قورباغه شوم

برای اش وغ وغ کنم !

 

/ 0 نظر / 2 بازدید