درجک

شَو ِ مئن

سییا نَفَس کِشئن دریم 

درجکان َ

دَوَسته ئید چه ر ِ

کی روز نایه بودرون !

 

...........................................................

واگردان فارسی :

 

درون شب

زندگی سیاهی داریم

پنجره ها را

چرا بسته اید

که روز وارد نشود !

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید