ایتائیم اَمان

ایتائیم

اَمان

تِه نام َ دوخانم

مِه نام َ ایشتاوم !

 

...................................................

واگردان فارسی :

 

ما

یگانه ایم

نام ات را صدا می زنم

نام ام را می شنوم !

 

/ 0 نظر / 3 بازدید