چنگر

آکه تا هسا

آمِه فوسنجان گمَج

ایتا چنگر خاب َ

دیئن دره !

 

.............................................

واگردان فارسی :

 

ازکی تا حالا

دیگ گلین خورشت فسنجان ما

خواب یک عدد «چنگر » را 

دارد می بیند !

/ 1 نظر / 18 بازدید