مگر نیشتاوسی

 تــــر ِ یــونجـان ، هـمه مـالانه شینه

 آمِــه غورصان ، هیزار سالانه شینه

مگــر نیشتاوسی بــاغ  ِ مئــــن جــأ

شیرین خبــرزه ئن ، شالانه شینه !

 

 ......................................................................................

 واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

 

یونجه های تر ، نصیب دام هاست

غصه های ما ، مال هزاران سال است

مگر نشنیده ای که در میان باغ

خربزه های شیرین ، نصیب شغالان است !

/ 3 نظر / 2 بازدید
H

اگر با تبادل لینک موافقی منو لینک کن ....بعد خبر م کن تا شما رو لینک کنم ..... بهم سر بزن منتظرتم www.hobo.persianblog.ir