گیله طنز

اولین وبلاگ طنز حرفه ای در زبان گیلکی

 ایتا سال تاوُستانه ، مِه خالا و خالا پسره شان جه تهران

 باموبید آمِه خانـه می مانی . مِه مار مِـه کوچی خالاپسرا

بوگوفت : «خالا قـوربـان ، تَرَ  پـول فـادم شـی دوکـان چنتا

مارغانه مِه ره فاگیری؟ » مِه خالا پسر بوگوفت:« باشه ».

مِه خالا پسر وختی، شِه دوکان مارغانه بیهینه، دوکانداره

دئنه که اَن زای فارسی گب زنه ،هارا شین نییه ، هرچی

مورغانه که بَشکفته بو و ترک بوخوردابو ، دوکُنه ایتا آبچین

 اوسانِــه اَنَــه فــادِه !! مِــه خالا پسر،وختی مــارغانِـه ئنه

بـاورده مِه مـاره ره ، مِه مـار بــوگـوفت : « آئـــــــــوووو ...

خالا قـــوربان ، اَن مارغانه ئــن کـه همّه تــا بَشکفته یه ،

اَشانَه ببور دوکاندرا فادَن ، بوگو تِـه ره عوضاکُنه، اگه نیبه

آَنِه پولا فاگیر». مِه خالا پسر بوشو دوکاندارا بوگوفت:«آقا 

 این تخم مرغا که همشون شیکسه،لطفا" اینا رو واسم

 عوضش کنین».دوکانداره واگردسته اونا بوگوفت:«سالم

نداریم آ جان ،  هرچی هست هانَست ، خواهی بردار ،

خواهی نردار ! » .

................................................................................

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

ایتا : یکی / تاوُستانه : موقع تابستان / مه خالا : خاله من /

خالا پسره شان : پسر خاله ها ( آنها ) / جِه : از / باموبید :

 آمــــــــــده بودند / می مانی  : مهمانی /  مِه مار :مادرم  /

مِه کوچی خالا پسرا : پسر خاله کوچکترم را / خالا قوربان :

خاله قربان ات/ تَرا پول فادم شی: به تو پول بدهم می روی/

دوکان: دکان ، مغازه/ چنتا : چند تا / مارغانه مِه ره فاگیری:

تخم مــــــــرغ بــرایم مـی خری  / شِه : می رود / مارغانه :

 تخم مرغ/بیهینه: بخرد/ دوکانداره دئنه : مغازه دار می بیند/

اَن زای: این بچه / هارا شین نییه: مال این طرف ها نیست/

بَشکفته بو: شکسته بود / ترک بوخوردابو : ترک خورده بود /

دوکُنه : می ریزد /  آبچین : نایلون ، کیسه فریزر / اوسانِـه :

بر می دارد / انَه : به او  /  فادِه : می دهد / مــــارغانه ئنه :

تخم مرغ ها را / باورده مِه ماره ره: آورد برای مادرم /آئوووو :

از اصـوات تعجب  /  هممه تـــا : هـــمه اش / بَشکفته یــه :

شکسته است / اشانَه : این ها را / ببور: ببر / فادُن : بده/

بوگو : بگو / ته ره : برای تو /  عوضا کنه : تعویض کند / اگــه

نیبه : اگر نمی شود / اَنِه پولا : پول این را / فاگیر : بـگیـــر / 

بوشو:رفت/ واگردسته:برگشت/ اونا بوگوفت : بــه او گفت /

هانَست : همین است / نردار: منظور ش بر ندار بوده است .   

 

 

 

 

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

Design By : nightSelect.com