گیله طنز

اولین وبلاگ طنز حرفه ای در زبان گیلکی

          « مِه جانه پیشی »

 پیشـــی داشــتن ، مِـــه تننـا آرزویه 

ایتــه پیشی دَرَم ، مِــه چومِــه سویه

نـارَم طاقت مِــه خانـه جه ، سوکـوته 

مِـــه مــوسیقــی ، اونـــه مـیو مـیویه 

اونـه چومـانـه جَـه ، مِـه عکسه دئنم 

مِــه چومِــه جه ، پیشی بـودو بودویه

پیشـی مِــــه مهــربـان مَئرَه منستن 

آیــم خـانـــه ،  مَـــرَه وستــی ببــویه 

نمَــه گــوفتــان ، پیشـی نـامهــربـانه  

پیشی نازه ، کی گِه بی چوم و رویه

اگـــر پیشــی نــدارَم ، راس بـوگـویم

مِـه زیندیگـی سراسر ، مـوشِه گویه

پیشـی اگـر نـوبـو ، اَدیل مِـه شینـی

غــمه تــاوه میین ،  عینـه کــوکـــویه

نمَه گوفتن « گیله مَرد » بی کلاسه

اونـه شعران ، پیشـی بـوگو واگویه !

........................................................................................

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

پیشی : گربه / مِه : من ، مال من / تننا : تنها / ایته : یکی /

دَرَم : دارم / چومِــه سـویه : نـور چشم است / نارَم : نـدارم /

مِه خانه جَه:در خانه ام / سوکوت: سکوت / دئنم: می بینم /

مِه چومِه جه :در چشم من/ بودو بودو : بدو بدو ، دویدن / مَئر:

مادر/ منستن:مثل ، مانند / مرَه وستی ببویه : مرا باید ببوید /

نمَه گوفتان : نگـــو / کـی گِه بـی چوم و رویه : کــه مـی گوید

بی چشم و رو است/ راس: راست/ مِه زیندیگی: زندگی من/

موشه گو :فضله ی موش/اگرنوبو:اگر نباشد/اَ دیل مِه شینی :

این دل مـن / تاوه میین : میـان تابه /  بوگو واگو : بازگو کردن .

نوشته شده در پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

Design By : nightSelect.com