گیله طنز

اولین وبلاگ طنز حرفه ای در زبان گیلکی


گلی جان 

آمِه زیندیگی باهار 
کویا بوشو
چه ر ِ پَئیز بامِه نیشته 
من و تِه دیل ِ مئن 
بولبول ِ چاب چاب َ
قار قار ِ کلاچ پورَ کؤده

گلی جان 

پئیزَ من دوس نارمه
دوس دأرم باهار ببه 
دغنان کناری 
بیدینم تِه خنده پامچال گولانَه
تِه نفس 
میشین عطرَ باوره

گلی جان 

دوس دارمه کی بال ببال 
آمِه ر ِ رؤوار کول َ بگردیمی 
فاندریمی دوته ئی 
آو ِ مئن 
من تِه عسک َ بیدینم 
تو مِه عسکَ بیدینی 
بیدینیم عومر ِ اَمان 
توندِ توند شوئن دره 
دِ واگردانی ناره

گلی جان 

باهار بامؤ 
گول ِ پامچالم بامؤ 
کشکرت داران ِ سر آواز بخاد
ولی مِه نأجه به مِه دیل بمانست
ایسامه تِه چومبرا
کی بایی ایروز جه را 
چه ر ِ مِه ورجأ نایی 
جه تو 
من سَوَد نیشانی نارمَه

گلی جان 

همیشَکی 
نمأنه بولبول ِ نأجه به قفس
ایروزم بِه ایپچه 
قفس در واز َبِه 
پَر زنان بایه بئرون 
بیشه دومبال ِ خؤ یار 
گول َ باغان ِ مئن 
عاشقانه بزنید 
هَی خؤشان ِ چاب چاب َ

گلی جان 

مِه جان ِ یار 
بَنِه دردان کنار 
زیندیگی زرخ دأره 
شیرین دأره 
زرخانَ بنن بیجیر
شیرینانَ جؤر بنن 
بییا مِه وَر بینیشین
گول بیگیم ، گول بیشتاویم

گلی جان 

آمِه روزیگار ایسه چولی مولی 
دخَشارده دأره پاک آمِه گولی 
بوغض و غم دره 
آمه دیل ِ مئن 
کرأ تَرکسن دریم 
پاک واترکسن دریم 
جَغَرز امان دوته
کی سِه کی پاک َ کنه اَرَسوی َ
جه آمِه خسته چومان

گلی جان 

بییا تا پاک بُکنیم 
کس کس ِ اَرَسوی َ
لبان ِ سر بینیشانیم خنده ی َ
بینیشینیم آو ِ وَر
آمِه دیل ِ گبان َ 
بزنیمی آو ِ ر ِ
تا خؤ اَمرَ بَبَره

گلی جان 

دأری مِه دیل ِ خبرَ 
دأرمه تِه خون ِ دیل ِ خبر َ
چی چی نی یَ بیدائی 
چَتوئی انار گولان ِ گوش جیر 
چوپه چوپه زنه گب 
اَمانم چی چی نی بَبَیم 
گب بزنیم

گلی جان 

پَئیزَ من دوس نارمه 
دوس دأرم باهار ببه 
لب تِه شین جه خنده ئن 
پاک انار شاوار ببه 
خنده اَمرَ غم و غورصه دشکنیم
من بَبَم خوش تِه مَرَ
تو بَبَی خوش مِه مَرَ
.............................................
واگردان فارسی :

گلی جان 

بهار زندگی مان
چه شد 
چرا پائیز 
در دل من و تو 
جاگرفته است 
جای چهچهه بلبل 
قار قار کلاغ همه جا را پر کرده است

گلی جان 

پائیز را دوست ندارم 
دوست دارم بهار باشد و
کنار جویباران 
گل پامچال شکفته ی خنده ات را ببینم
و نفس ات 
رایحه ی بنفشه را با خود بیاورد

گلی جان 

دوست دارم که دست در دست هم
لب رود خانه ها گردش کنیم
دو نفری بنگریم 
در آئینه ی آب 
تو عکس مرا ببینی و 
من عکس تو را 
بنگریم که عمرمان 
تند و سریع دارد می گذرد 
دیگر بازگشتی ندارد

گلی جان 

بهار فرارسید 
گل پامچال هم دمید 
زاغچه خوش خبر بر سر درختان آواز خواند
ولی آرزوی ام بر دل من ماند
در انتظارت مانده ام 
که روزی از راه برسی 
چرا کنارم نمی آئی ؟
من از تو خبر و نشانه ای ندارم

گلی جان 

همیشه 
بلبل آروزی مان در قفس نمی مانَد
روزی می رسد که اندکی 
در قفس باز گردد
پرزنان بپرد بیرون 
برود در باغ های گل 
به جستجوی یار خویش 
و برای خودشان هی عاشقانه 
چهچهه بزنند

گلی جان 

یار عزیز من 
دردها را کنار بگذار 
زندگی تلخی دارد 
شیرینی دارد
تلخ ها را زیر بگذار، شیرین ها را رو 
بیا کنارم بنشین 
تا گل بگوئیم و گل بشنویم

گلی جان 

روزگارمان ابلق و سیاه - سفید است 
کاملا" گلوی مان را فشرده است
بغض و غم 
در دل مان ریخته 
در حال ترکیدن و
منفجر شدن هستیم 
غیر از ما دو نفر 
کیست که از چشم خسته مان
اشگ مان را پاک کند

گلی جان 

بیا تا اشگ همدیگر را 
پاک کنیم 
خنده بر لبان بنشانیم 
بنشینیم کنار آب 
حرف های دل مان را 
برای آب بزنیم 
تا با خودش ببرد

گلی جان 

تو از دل من خبر داری 
من از دل خون تو
گنجشک را دیده ای 
که چگونه زیر گوش گل های انار 
پچپچه کنان حرف می زند 
بیا مانند گنجشک 
حرف بزنیم

گلی جان 

پائیز را دوست ندارم 
دوست دارم بهار باشد و
لب ات از خنده ها 
مثل انار شاهوار شود
با خنده بر غم و غصه بتازیم 
من باتو خوش باشم 
تو با من خوش باشی

نوشته شده در شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳ساعت ۳:۱۳ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

نتانی دیل جه من بؤردَن

هسا کی

دوزدگیر دأره

مِه دیل !


...........................................
واگردان فارسی :

نمی توانی 
دل از من ربود
حالا که 
دل ام دزد گیر دارد !

نوشته شده در دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳ساعت ٤:٥۱ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮﺍلی ام ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﺑﻮﯼ ﺷﺎلی ام  ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﻟﻬﺠﻪ ﯼ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﺩل ام، ﺷﻤﺎلی ام ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ

moein

نوشته شده در جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

پنجاه و دوتَه زمستان ِ ورف

بینیشته دأره مِه مویان ِ سر

ایدانه باهار 

نینیشته دأره  مِه دیل ِ کنار !

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

برف پنجاه و دو تا زمستان

بر موهای ام نشسته است

بی آن که بهاری

گوشه ی دل ام  نشسته باشد !

نوشته شده در چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

سارا باموئی

مِه ناداری یَ بیده ئی

دارا مَرَ بوشوئی

من مِه کیتاب سر

پیر َ بؤستم !

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

سارا آمدی 

فقر و نداری ام را دیدی

 با دارا رفتی 

من بر سر کتاب ام

 پیر شدم !

 

نوشته شده در دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

صؤب نامؤ ن دره

نیشتاوی

سوکولِه خأنِه

کو کوری کو کو

 

.....................................

واگردان فارسی :

 

صبح دارد نمی آید

نمی شنوی

خروس می خوانَد

کو کوری کوکو

نوشته شده در یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

چی خوش خوشانی ایسه

من و مِه پیچا مئن

نازینی پیچا

بییا مِه شعران َ ته ر ِ بخانَم !

 

..........................................

واگردان فارسی :

 

عجب دوستی و مهربانی ست

میان من و گربه ام

گربه ی نازنین ام

بیا تا شعرهای ام را برای تو بخوانم !


نوشته شده در چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

شب خوسه

خاب دینه

مولانا بازی ی َ دَرِه

کوجی زاکان ِ اَمرَ

صؤب ویریزه

هفتاد من کاغذ

نیویسه

بی وزن ِ مثنوی ...!

 

.........................................

واگردان فارسی :

 

شب می خوابد و

خواب می بیند

مولانا با بچه ها در بازی ست

صبح بر می خیزد و

هفتاد من کاغذ

مثنوی بی وزن

می نویسد ...!

نوشته شده در دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

سئب دار ِ جیر بینیشتم

هازارتا سئب ، مِه کلّه تان بَکفت

نیوتن نبؤستم

کاس آقا ببؤستم !

 

..........................................

واگردان فارسی :

 

زیر درخت سیب نشستم

هزارتا سیب ، وسط کلّه ام افتاد 

نیوتن نشدم

کاس آقا شدم !


نوشته شده در یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

اوجور کی

مستی دأره تِه چومان

عَرَخ سکی

ناره !

.....................................

واگردان فارسی :

آن گونه که

چشمان تو مستی و گیرائی دارد

گیرا ترین مشروب

ندارد!

نوشته شده در جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

Design By : nightSelect.com